Skip Navigation Links


Inženýrská geodezie

Výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra
dle § 13,odst.1,písm.c) 
zákona  č.200/1994 Sb.

Geodetické práce ve výstavbě:
-  Zpracování podkladů pro projekt (zaměření polohopisu a výškopisu,
   identifikace inženýrských sítí)
-  Tvorba a údržba bodového pole stavby
-  Vytyčovací práce v průběhu stavby
-  Zaměření skutečného provedení stavby

         

Zaměřování terénních úprav, výpočty kubatur, podélné a 
příčné profily


Sledování vodorovných a svislých posunů

Přesná a velmi přesná nivelace

Měření pro tvorbu map, mapových podkladů, plánů závodů,
měst a obcí


Zaměřování interiérů objektů

Zaměřování technologických celků pro tvorbu 3D modelu

     


Katastr nemovitostí

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vyhotovení geometrických plánů

Geodetické práce pro pozemkové úpravy


ČUZK
Bodová pole
© 2009 - 2020 Webmaster |