Skip Navigation Links


Zpracování geodet.měření, tvorba výkresové dokumentace,
schemat, map a mapových podkladů

Zpracování měření provádíme v prostředí MicroStation a AutoCAD.
Využíváme při něm vlastní programové nadstavby i aplikace jiných firem.
Naši operátoři mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou digitální dokumentace
dle směrnic a technických předpisů provozovatelů inženýrských sítí,
podzemních zásobníků plynu, tranzitního plynovodu, průmyslových areálů,
komunikací, správců GIS měst a obcí apod. Výsledkem zpracování je
obvykle technická zpráva, seznamy souřadnic a soubory ve formátu DGN
nebo DWG.
Nedílnou součástí tvorby dokumentace je předtisková příprava a tisk.
Výkresové soubory upravujeme tak, aby tiskové výstupy byly pro zvolené
měřítko přehledné a dobře čitelné. Vektorové a hybridní výkresy tiskneme
na barevných inkoustových plotrech až do velikosti A0.

             

Transformace rastrových souborů
Černobílé nebo barevné rastrové soubory transformujeme pomocí
programů I/RAS B a I/RAS C tak, aby lícovaly s vektorovou kresbou.
Výsledkem jsou hybridní výkresy (kombinace rastru a vektorové kresby)
v požadovaném souřadném systému.

       

Digitalizace a vektorizace
Převádíme papírové mapy, dokumenty a ostatní analogové podklady do
počítačem zpracovatelné podoby. Jsme schopni připravit kompletní data
pro IS podniků, měst a obcí, provádět jejich údržbu a aktualizaci.
V případech, kdy má být výkresová dokumentace součástí IS je často
nutné provést vektorizaci rastrových souborů. Z pasivní rastrové vrstvy se
stane vektorová kresba, ve které můžeme jednotlivým prvkům přiřazovat
atributy, propojit je s databázemi nebo nad nimi provádět různé analytické
úlohy a dotazy. Vektorizaci provádíme ručně nebo poloautomaticky.

Vykreslování podélných a příčných profilů
Profily vykreslujeme pomocí vlastního software.

       


Vytvoření digitálního modelu terénu, výpočty kubatur, izolinie

               


Tvorba software
Vytváříme vlastní software, od malých programových nádstaveb pro
AutoCAD a MicroStation až po Windows aplikace typu klient-server.

Katastr
Předmětem výměny dat mezi Katastrálním úřadem a dalšími subjekty jsou popisné informace katastru nemovitostí, které mají definovaný formát a strukturu. Tato aplikace vyhledává v databázových souborech informace o katastru nemovitostí a získaná data zobrazí uživateli případně je dále zpracuje. Komunikuje s grafickým programem MicroStation. Její obvyklou součástí je digitální katastrální mapa.

Armatury
Aplikace je založena na dvouvrstvém modelu klient-server. Vyhledává v databázi informace o armaturách a získaná data zobrazí uživateli případně je dále zpracuje. Komunikuje s grafickým programem MicroStation. Její obvyklou součástí je vektorový 3D model technologie a Správce vrstev, který usnadňuje orientaci ve složitějších výkresech.

Evidence smluv
Aplikace umožňuje evidovat práva k nemovitostem: právo z věcného břemene, vlastnické právo, právo z nájmu a omezení na vlastněných parcelách. Také spravuje všechny potřebné související evidence: evidenci staveb, pozemků, listu vlastnictví a vlastníků. Generuje smlouvy, přehledy a sestavy dle zadaných kriterií a propojuje databázi na SQL serveru s grafickou části evidence v MicroStationu.

Tvorba vektorových 3D modelů technologických zařízení
a jejich propojení s databázemi

Vektorový 3D model vyhotovujeme v programu MicroStation na základě
údajů získaných vlastním měřením a údajů převzatých z technologických
schémat, projekčních výkresů apod. Současně plníme databázi na SQL
serveru popisnými informacemi. Provázání 3D modelu v MicroStationu s
databází na SQL serveru zabezpečuje aplikace ARMATURY.

       


ČÚZK
Slovník VÚGTK
MicroStation
AutoCAD
Geoportál
© 2009 - 2020 Webmaster |