Skip Navigation Links


Zajištění důlně měřické činnosti a výkonu funkce hlavního
důlního měřiče
dle 
vyhlášky  č.435/1992 Sb. ČBÚ

Vedení digitální důlně měřické dokumentace
Dokumentaci vyhotovujeme na základě údajů získaných vlastním
měřením nebo údajů převzatých.
Dokumentace obsahuje:
-  databázovou část (zápisníky, výpočty, seznamy souřadnic bodů ZBP...)
-  grafickou část zpracovanou v programu MicroStation :

     Základní důlní mapa

Obsahuje zákresy všech základních hornických, geologických a technických údajů i správních objektů a údajů, které jsou nutné pro vedení prací.

     Mapa povrchu

Vede se na podkladu katastrální mapy.
Obsahuje také vrstevnice terénu.
Mapa je propojena s databázi nemovitostí.

     Základní mapa závodu

Podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení na povrchu, pod povrchem i nad ním v zastavěné části závodu a jeho zájmovém území včetně inženýrských sítí.

     3D model technologie

Prostorově zobrazuje objekty a technická zařízení na povrchu, pod povrchem i nad ním.
Model je propojen s databází popisných informací.


     Mapa zdolávání havárií  -  případně jiné účelové důlní mapy.


Zpracování předpisu pro vedení digitální důlně měřické
dokumentace
(DMD)

Při tvorbě digitální dokumentace je zapotřebí postupovat tak, aby byla
dodržena Vyhláška č.435/1992 Sb. ČBÚ. Zejména je nutné:
-  zvolit vhodný grafický a databázový systém
-  definovat optimální datový model
-  stanovit jednotný způsob sběru a zpracování dat
To vše obsahuje předpis pro vedení digitální DMD.

Zaměřování postupu těžby

Vytyčování podzemních děl

Zaměřování podzemních prostor


ČBÚ
Důlní měřičství
© 2009 - 2020 Webmaster |